Μιχαὴλ Ψελλός

Γραμματική

Ἔντυπο βιβλίο - ἠλεκτρονικὸ βιβλίο: 5,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ἐπιμελήτης

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἀριθμὸς σελίδων

56

μορφή (ἔντυπη/ἠλεκτρονική)

ἔντυπη, ἠλεκτρονική (ebook)

ISBN ἔντυπης μορφῆς

978-618-83939-7-4

Ἡ Γραμματικὴ τοῦ βυζαντινοῦ λογίου Μιχαὴλ Ψελλοῦ σὲ πολιτικοὺς στίχους.

Μελετῶ cοι Γραμματικῆc καὶ τῆc Ὀρθογραφίαc –
πρῶτοc αὕτη θεμέλιοc καὶ βάσιc μαθημάτων.

Ἡ ἐπιμέλεια (πλάγιαἔντονα στοιχεῖα, ἀ ρ α ι ώ σ ε ι ς, στίξη, χωρισμὸς σὲ στροφικὲς ἑνότητες, κεφαλίδες -μεταξὺ ἄλλων) ἔδωσε μορφὴ στὸ πρωτότυπο ἀνάλογη μιᾶς σύγχρονης γραμματικῆς, ὥστε νὰ λειτουργήσῃ καὶ σήμερα παιδευτικά.

Τὰ ἑρμηνευτικὰ σχόλια καλύπτουν τὴν ἐξήγηση εἰδικῆς ὁρολογίας, τὶς δύσκολες καὶ μή ἄμεσα κατανοητὲς λέξεις γιὰ τὸν Νεοέλληνα, τὴ σχέση μὲ τὴν κρατοῦσα ὁρολογία, ὡρισμένα ζητήματα πραγματολογικὰ καὶ κάποια ἀξιολογικά.