Παραγγελίες – ὅροι χρήσης – Πολιτικὴ ἀπορρήτου

Ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ ἀνήκει στὸν Θεοδόσιο Ἀγγέλου Παπαδημητρόπουλο.

Ἡ σύμβαση αὐτὴ καλύπτει ἀποκλειστικῶς κάθε πώλησι προϊόντων μέσῳ τοῦ ἱστοτόπου theodosispapadimitropoulos.gr. Ὁποιεσδήποτε ἀποκλίσεις ἀπὸ αὐτὴ τὴ σύμβαση πρέπει νὰ ἐπιβεβαιοῦνται ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο Παπαδημητρόπουλο. Ἄλλοι ὅροι καὶ προϋποθέσεις ἀποκλείονται ρητῶς. Κάθε χρήστης ποὺ εἰσέρχεται καὶ χρησιμοποιεῖ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ ἠλεκτρονικοῦ καταστήματος θεωρεῖται ὅτι συναινεῖ καὶ ἀποδέχεται ἀνεπιφυλάκτως τοὺς ὅρους ποὺ ἐδῶ διατυποῦνται, χωρὶς καμμίαν ἐξαίρεσι. Ἐὰν κάποιος χρήστης δὲν συμφωνεῖ μὲ αὐτοὺς τοῦ ὅρους, ὀφείλει ν’ ἀπέχῃ ἀπὸ τὴν χρῆσι τοῦ ἠλεκτρονικοῦ καταστήματος καὶ ἀπὸ κάθε συναλλαγὴ μὲ αὐτό.

Ἀποστολὴ τῆς παραγγελίας συνεπάγεται ἀποδοχὴ τῆς συμβάσεως αὐτῆς καὶ ὅλων τῶν ὅρων της.

1. Ὑποχρεώσεις τῶν Πελατῶν

Οἱ πελάτες εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐπιλογὴ βιβλίου ἢ τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν καταλληλότητά του γιὰ τοὺς σκοπούς τους.

2. Παραγγελίες

Οἱ παραγγελίες πρέπει νὰ λαμβάνωνται ἐγγράφως, μέσῳ διαδικτύου διὰ τῆς συμπληρώσεως καὶ ἀποστολῆς τῆς σχετικῆς Φόρμας Παραγγελίας ποὺ ὑπάρχει στὸν ἰστότοπο theodosispapadimitropoulos.gr ἤ, ἐὰν γιὰ τεχνικοὺς λόγους δέν ὑφίσταται ἠ δυνατότητα αὐτή, μέσῳ email: info@theodosispapadimitropoulos.gr. Ἡ παραγγελία θεωρεῖται ληφθεῖσα ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο Παπαδημητρόπουλου ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ λάβετε σχετικὴ ἐνημέρωσι τῆς καταστάσεως παραγγελίας. Οἱ ἐνημερώσεις αὐτὲς ἐμφανίζονται στὴν ὀθόνη τοῦ χρήστη καὶ ἀποστέλλονται μὲ e-mail στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ἐπικοινωνίας ποὺ ἔχει καταχωρήσει ὁ ἴδιος ὁ χρήστης. Κατὰ τὴν διάρκειαν ἐπεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας ἐπιβεβαιοῦται καὶ ἡ διαθεσιμότης ἀποθέματος τῶν παραγγελθέντων βιβλίων. Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ διαθεσιμότης ἢ ὁ χρόνος παραδόσεως διαφέρει ἀπὸ τὸν ἀναγραφόμενο στὴν σελίδα τοῦ βιβλίου θὰ λαμβάνεται σχετικὴ ἐνημέρωσι. Στὶς ἀναγραφόμενες τιμὲς τῶν βιβλίων ἢ ὑπηρεσιῶν ποὺ ἀποτυποῦνται στὶς σελίδες τοῦ ἰστοτόπου συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ νόμιμος Φ.Π.Α. Τὰ βιβλία ἀποστέλλονται μέσῳ τῆς ὑπηρεσίας δεμάτων τῶν ΕΛΤΑ καὶ ταξιδεύουν γιὰ λογαριασμὸ καὶ κίνδυνο τοῦ πελάτη.

Οἱ τιμὲς τοῦ ἠλεκτρονικοῦ καταστήματος μπορεῖ ν’ ἀλλάξουν ὁποτεδήποτε, χωρὶς προειδοποίησι. Ὁ Θεοδόσιος Παπαδημητρόπουλος δὲν φέρει καμμίαν εὐθύνη καὶ δὲν καλύπτει διαφορὲς τιμῶν προϊόντων ποὺ ἠγοράσθησαν ἀπὸ βιβλιοπωλεῖα καὶ ὁ πελάτης διεπίστωσε, ἐκ τῶν ὑστέρων, τὴν ὕπαρξι χαμηλοτέρης τιμῆς στὸ ἠλεκτρονικὸ κατάστημα ἢ τὸ ἀντίστροφο.
Οἱ διάφορες προσφορὲς βιβλίων ἰσχύουν μέχρις ἐξαντλήσεως τῶν ἀποθεμάτων. Σὲ περίπτωση μικρῆς/περιωρισμένης διαθεσιμότητος ἀποθέματος βιβλίου, ὁ Θεοδόσιος Παπαδημητρόπουλος διατηρεῖ τὸ δικαίωμα οἱ σχετικὲς παραγγελίες νὰ ἐκτελοῦνται μὲ κριτήριο τὴν ἱκανοποίησι ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων πελατῶν του, ἤτοι παραγγελιῶν καταχωρηθέντων ἀπὸ διαφορετικούς χρῆστες.

Τὸ  theodosispapadimitropoulos.gr σᾶς παρέχει καθημερινῶς ὑπηρεσίες ποιότητος χωρίς ν’ ἀποκλείῃ καὶ τυχὸν σφάλματα ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ ἤ/καὶ ἐνημέρωση τῶν χαρακτηριστικῶν ἤ/καὶ τῆς τιμῆς ἑνὸς βιβλίου ἤ ὑπηρεσίας γιατὶ δέν ἠμπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ (παρὰ ποὺ τὸ προσπαθεῖ) ὅτι δέν θὰ γίνουν λάθη.

Μὲ καλὴ διάθεση καὶ πίστι, γιὰ τὴν προστασία σας, παρακαλοῦμε, ἐφόσον διαπιστώσετε ὁ,τιδήποτε, πρὶν προχωρήσετε στὴν παραγγελία, νὰ ἐπικοινωνῆτε μὲ ἀποστολὴ e-mail στὸ info@theodosispapadimitropoulos.gr.

Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr παρέχει στὸν χρήστη τὴν δυνατότητα παραγγελίας τῶν βιβλίων, ποὺ εἶναι διαθέσιμα, μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ καταστήματος καὶ παραλαβῆς των πανελλαδικῶς. Εἰδικώτερα, ὁ πελάτης δύναται νὰ ἐπιλέξῃ, μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ καταστήματος τὸ/τὰ βιβλία ποὺ ἐπιθυμεῖ, καθὼς καὶ τὸν τόπο στὸν ὁποῖο ἐπιθυμεῖ νὰ παραλάβῃ τὴν παραγγελία του, ἀποπληρώνοντας τὸ τίμημα τῆς ἀγορᾶς του μὲ πιστωτικὴ κάρτα ἠλεκτρονικὰ στὴν Τράπεζα Πειραιῶς ἢ μὲ κατάθεσι μετρητῶν σὲ τραπεζικὸ λογαριασμὸ τοῦ Θεοδόσιου Παπαδημητρόπουλου. Θὰ πρέπει ὁ χρήστης νὰ ἔχῃ ἤδη δώσει τ’ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐξακρίβωσι τῆς ταυτότητάς του (ἤτοι: ὀνοματεπώνυμο, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας).

3. Ἀκυρώσεις Παραγγελιῶν

Μπορεῖτε ν’ ἀκυρώσετε τὴν παραγγελία σας σὲ ὁποιαδήποτε φάση, μὲ email στὸ info@theodosispapadimitropoulos.gr, ἐφ’ ὅσον δέν ἔχει ἀποσταλῆ ἤδη. Ἀναλόγως μὲ τὸ στάδιο ἐξελίξεως τῆς παραγγελίας σας θὰ σᾶς ἐνημερώνουμε γιὰ τὶς ἐπιλογὲς ποὺ ἔχετε.

4. Παράδοση Παραγγελιῶν

Τὰ βιβλία μποροῦν νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν ὁπουδήποτε στὸν Κόσμο, στὸν τόπο ποὺ ἔχετε ἐπιλέξει στὴν φόρμα Παραγγελίας μὲ τὴν ὑπηρεσία δεμάτων τῶν ΕΛΤΑ.

Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξι τοῦ ὅρου 1, θὰ καταβάλῃ κάθε δυνατὴ προσπάθεια ν’ ἀποστείλῃ τὰ βιβλία ἐντὸς 1-5 ἐργασίμων (Δευτέρα ἕως Παρασκευή) ἡμερῶν. Γιὰ τὰ βιβλία ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ἔνδειξι «Ἀμέσως Διαθέσιμα» καὶ μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι αὐτὰ ἠμποροῦν νὰ παραγγελθοῦν ἀπὸ τοὺς προμηθευτὲς ὁ χρόνος παράδοσης ἠμπορεῖ νὰ ἀπαιτῇ, κατὰ προσέγγιση 3-20 ἐργάσιμες ἡμέρες (Δευτέρα ἕως Παρασκευή), ἀναλόγως τοῦ βιβλίου.

5. Ἐγγύησι

Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr, δὲν παρέχει ἐγγύησι οὔτε ἐγγυᾶται προστασία γιὰ βιβλία τρίτων (βιβλία ποὺ δὲν ἐκδίδονται ἀπὸ ἢ γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου καὶ τὰ ὁποία ἁπλῶς μεταπωλοῦν).

6. Ἀνωτέρα Βία

Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr δὲν εὐθύνεται γιὰ καθυστερήσεις στὴν ἐκτέλεσι (συμπεριλαμβανομένης τῆς παραδόσεως) ποὺ ὀφείλονται σὲ περιπτώσεις ποὺ δέν μποροῦν ν’ ἀποδοθοῦν σὲ ὑπαιτιότητα τῶν theodosispapadimitropoulos.gr ἢ ὀφείλονται σὲ ἀνωτέρα βία καὶ δικαιοῦται παράτασι τοῦ χρόνου γιὰ τὴν ἐκτέλεσι. Ἐνδεικτικὰ παραδείγματα ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἀπεργίες, τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, πόλεμος, προβλήματα τῶν προμηθευτῶν / μεταφορᾶς / παραγωγῆς, διακυμάνσεις τῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν, κυβερνητικὲς ἢ νομοθετικὲς πράξεις καὶ φυσικὲς καταστροφές. Ἐὰν τέτοια περιστατικὰ διαρκέσουν πλέον τῶν 2 μηνῶν, ἡ Σύμβαση ἠμπορεῖ νὰ καταγγελθῇ ἀπὸ ὁποιονδήποτε συμβαλλόμενο, χωρίς ἀποζημίωσι.

7. Ἐπιστροφὲς βιβλίων – Δικαιώματα ἀγοραστῶν

Ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιστρέψετε τὰ βιβλία ποὺ ἀγοράσατε, ἀζημίως καὶ χωρίς νὰ ὑποχρεοῦσθε νὰ μᾶς ἀνακοινώσετε τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπιθυμεῖτε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν προϊόντων, ἐντὸς προθεσμίας 15 ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία ποὺ θὰ τὰ παραλάβετε. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐπιβαρύνεσθε μόνον τὸ ταχυδρομικὸ κόστος ἐπιστροφῆς. Ἐπιστροφὲς γίνονται δεκτὲς μόνον ἐφ’ ὅσον τὰ βιβλία ποὺ ἐπιστρέφετε βρίσκονται στὴν ἴδια κατάστασι στὴν ὁποία τὰ παραλάβατε, χωρὶς δηλαδὴ νὰ ἔχουν ἀποσφραγισθῇ ἢ νὰ ἔχῃ παραβιασθῇ ἡ συσκευασία τους, μαζὶ μὲ τὴν ἀπόδειξη λιανικῆς πωλήσεως ἢ τὸ τιμολόγιο.

Ἐπιστροφὲς γίνονται δεκτὲς μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι:

– Ἐπικοινωνήσατε τὴν ἴδια ἡμέρα ἢ τὴν ἑπόμενη ἐργάσιμο μὲ τὸ ἠλεκτρονικό μας κατάστημα.

– Τὰ βιβλία εὑρίσκονται στὴν ἴδια κατάστασι στὴν ὁποία τὰ παραλάβατε, χωρίς δηλαδὴ νὰ ἔχουν ἀποσφραγισθῇ ἢ νὰ ἔχῃ παραβιασθῇ ἡ συσκευασία τους. Τὰ βιβλία συνοδεύονται ἀπὸ τὴν ἀπόδειξι λιανικῆς ἢ τὸ τιμολόγιο. Γιὰ τὴν ἐπιθυμία σας νὰ ἐπιστρέψετε τὰ προϊόντα ποὺ ἀγοράσατε ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικό μας κατάστημα θὰ πρέπει νὰ μᾶς εἰδοποιήσετε ἐγγράφως στὸ info@theodosispapadimitropoulos.gr μὲ θέμα «Ἐπιστροφὴ βιβλίων», ἀναφέροντες ἡμερομηνία/ἀριθμὸ παραστατικοῦ ἀγορᾶς, καί, ἐνδεχομένως, τὴν αἰτιολογία ἐπιστροφῆς, ἐντὸς τῆς ἄνω προθεσμίας. Ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ λάβετε ἔγγραφη ἔγκρισι ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὴν theodosispapadimitropoulos.gr, ἡ διεύθυνσι στὴν ὁποία πρέπει νὰ σταλοῦν τὰ βιβλία πρὸς ἐπιστροφὴ εἶναι: Ἁγίας Ζώνης 55, 112 56 Κυψέλη, Ἀθήνα. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ταλαιπωρίας, καλὸ εἶναι νὰ ἐλέγχετε προσεκτικῶς κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς παράδοσης τῆς παραγγελίας σας τὴν κατάσταση τῶν πωλούμενων προϊόντων καὶ τὸ ἄθικτό της συσκευασίας τους, προκειμένου νὰ διαπιστωθοῦν τυχὸν ἐμφανῆ ἐλαττώματα. Στὴν περίπτωση ποὺ διαπιστώσετε ἐλάττωμα πρέπει νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ τὸ ἠλεκτρονικό μας κατάστημα ἀμέσως μετὰ τὴν παράδοσι τὴν ἴδια ἡμέρα ἢ τὴν ἑπόμενη ἐργάσιμο μὲ email στὸ info@theodosispapadimitropoulos.gr. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι ἐλαττωμάτων ἢ ἐλλείψεων συνομολογημένων ἰδιοτήτων στὰ πωλούμενα βιβλία ἰσχύουν οἱ προβλέψεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος. Γιὰ νὰ θεωρῆται μία ἰδιότητα συνωμολογημένη, πρέπει νὰ πιστοποιῆται ὡς τέτοια, ἐγγράφως, καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη. Σὲ περίπτωσι ἐπιστροφῆς τῶν βιβλίων καὶ ἀναλόγως, ἀφ’ ἑνὸς μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιλέξατε νὰ πληρώσετε τὴν παραγγελία καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὸν τρόπο ποὺ θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιστροφή τους, ἡ ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων σας θὰ ὁλοκληρωθῇ ἐντὸς 30 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία ποὺ θὰ παραλάβουμε τὰ βιβλία. Ἡ Σύμβασι αὐτὴ δὲν ἐπηρεάζει ὁποιαδήποτε δικαιώματα ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὴν νομοθεσία.

8. Τροποποίησι ὅρων

Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr, διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ τροποποιῇ ἢ ἀνανεώνῃ τοὺς ὅρους καὶ τὶς προϋποθέσεις συναλλαγῶν. Ἡ τροποποίησι ἢ ἀνανέωσι ἰσχύει ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἐνημερωθῇ σχετικῶς τὸ κείμενο αὐτὸ γιὰ ὁποιαδήποτε ἀλλαγή.

Ἐὰν ὅποιο τμῆμα τῆς Συμβάσεως αὐτῆς ἀποδειχθῇ ἄκυρο ἢ ἀνεφάρμοστο μὲ ἀπόφαση δικαστηρίου, ἡ ὑπόλοιπη Σύμβασι θὰ συνεχίσῃ νὰ ἰσχύῃ. Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr δύναται νὰ συνάψῃ συμφωνία γιὰ τὴν ἀνάθεσι τῶν ὑποχρεώσεών των σὲ τρίτο πρόσωπο φυσικὸ ἢ νομικό. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δὲν δικαιοῦται νὰ ἐκχωρήσῃ ἢ μεταβιβάσῃ τὰ δικαιώματα ἢ τὶς ὑποχρεώσεις του. Ὅλες οἱ κοινοποιήσεις πρέπει νὰ γίνωνται ἐγγράφως (διὰ χειρός, μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο, fax ἢ ἐπιστολὴ μέσῳ ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, ἡ ὁποία θὰ θεωρεῖται παραδοθεῖσα 48 ὦρες μετὰ τὴν ταχυδρόμησή της).

9. Ἰσχῦον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ἡ Σύμβαση αὐτὴ διέπεται ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Δίκαιο, ἰδίως τὰ νομοθετήματα ποὺ ρυθμίζουν θέματα σχετικῶς μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἐμπόριο, τὶς πωλήσεις ἀπὸ ἀπόστασι καὶ τὴν προστασία καταναλωτῶν, καὶ ὑπάγεται στὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα καὶ δικαιοδοσία τῶν Δικαστηρίων τῆς Ἀθήνας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ὅροι χρήσεως

Καλῶς ἤλθατε στὴν ἱστοσελίδα μας. Χρησιμοποιοῦντες τὴν ἱστοσελίδα αὐτή, συμφωνεῖτε μὲ τοὺς ἑξῆς ὅρους, πού, παρακαλοῦμε νὰ διαβάσετε προσεκτικῶς.

Ὁποιοδήποτε λογισμικὸ διατίθεται γιὰ μεταφόρτωση (downloading) ἀπὸ αὐτὸν τὸν διακομιστή, ἀποτελεῖ πνευματικὴ ἰδιοκτησία του Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου.

Ἡ χρήση ἐγγράφων ἀπὸ αὐτὸν τὸν διακομιστὴ περιορίζεται ἀποκλειστικῶς γιὰ πληροφοριακοὺς καὶ μὴ ἐμπορικοὺς σκοποὺς ἢ εἶναι μόνο προσωπικὴ καὶ δὲν θ’ ἀντιγραφοῦν οὔτε θὰ τεθοῦν σὲ ἄλλο δίκτυο ὑπολογιστῶν, οὔτε θὰ διανεμηθοῦν μὲ ἄλλα μέσα ἐπικοινωνίας

Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr δὲν δηλώνει μὲ κανέναν τρόπο ὅτι οἱ πληροφορίες ποὺ περιλαμβάνονται στὰ ἔγγραφα καὶ στὶς ἀνακοινώσεις ποὺ δημοσιεύονται σὲ αὐτὸν τὸν διακομιστὴ εἶναι κατάλληλα γιὰ ὁποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο ἔγγραφο καὶ σχετικὴ γραφικὴ ἀπεικόνιση παρέχεται «ὡς ἔχει», χωρὶς καμμιὰ ἀπολύτως ἐγγύηση ὁποιουδήποτε εἴδους.

Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr δὲν φέρουν εὐθύνη οὔτε ὑποχρέωση ἀποζημίωσης γιὰ ὁποιαδήποτε ζημία καὶ ἠθικὴ βλάβη ποὺ προκύπτει ἀπὸ ἀδυναμία παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὑποστήριξης.

Εἶστε ἐλεύθεροι νὰ χρησιμοποιήσετε τὴν ἱστοσελίδα theodosispapadimitropoulos.gr σύμφωνα μὲ τὸν Νόμο καὶ τὰ κρατοῦντα χρηστὰ ἤθη. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὰ περιεχόμενα τῶν συναλλαγῶν βαρύνει ἀποκλειστικὰ ἐσᾶς. Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr δὲν ἀσκεῖ κανένα εἶδος διορθώσεως ἢ παρεμβάσεως στὰ δεδομένα ποὺ μεταφέρετε. Νὰ συμπληρώνετε σωστὰ ὅλα τὰ πεδία (ὄνομα, διεύθυνσι, μήνυμα) στὶς online φόρμες ἐπικοινωνίας. Ἡ χρήση τοῦ site τῶν theodosispapadimitropoulos.gr ὑπόκειται στοὺς Ἑλληνικοὺς καὶ τοὺς Διεθνεῖς Νόμους καὶ συμφωνεῖτε ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιῆτε τὴν ἱστοσελίδα μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς παραβιάσετε.

Εὐθύνη τοῦ χρήστη

Οἱ χρῆστες συμφωνοῦν ὅτι δὲν χρησιμοποιοῦν τὸ ἠλεκτρονικὸ κατάστημα γιά:

Οἱ χρῆστες συμφωνοῦν ὅτι δὲν χρησιμοποιοῦν τὸ ἠλεκτρονικὸ κατάστημα γιά:

 • Ἀποστολή, δημοσίευση, ἀποστολὴ μὲ e-mail ἢ μετάδοση μὲ ἄλλους τρόπους ὁποιουδήποτε περιεχομένου ποὺ εἶναι παράνομο γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο, προκαλεῖ παράνομη προσβολὴ καὶ βλάβη στὸ theodosispapadimitropoulos.gr ἢ σὲ ὁποιονδήποτε τρίτο εἴτε προσβάλλει τὴν ἐμπιστευτικότητα ἢ τὸ ἀπόρρητο πληροφοριῶν οἱουδήποτε προσώπου.
  Ἐπίσης συμφωνοῦν ὅτι ὅλα τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ ὑπάλληλοι, ἡ διοίκηση, οἱ μέτοχοι καὶ ἄλλοι συνεργάτες τοῦ theodosispapadimitropoulos.gr δὲν εὐθύνονται γιὰ ὁ,τιδήποτε προκύψει ἀπὸ τρίτα μέλῃ τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν τὸ site theodosispapadimitropoulos.gr. Κάθε χρήση ἀντίθετη πρὸς τὰ ἄνω, ἐκτὸς τῶν τυχὸν ἀστικῶν καὶ ποινικῶν κυρώσεων ἐπιφέρει καὶ διακοπὴ τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν χωρὶς καμμία εἰδοποίηση.
 • Σύνδεση ἢ ἐγγραφή:  Γιὰ τὴν ἐγγραφὴ ἢ σύνδεσή σας στo theodosispapadimitropoulos.gr ἀπαιτεῖται μόνο ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση ἀποστολῆς ἀλληλογραφίας, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας καὶ email. Οἱ πληροφορίες αὐτὲς παραμένουν ἀπολύτως ἐμπιστευτικές. Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἐνημερώ-σεων γιὰ νέα περιοδικὰ καὶ βιβλία ἢ προσφορὲς σὲ πελάτες ἢ ἐγγεγραμμένους χρῆστες τῆς στὸ ἠλεκτρονικὸ κατάστημα.

Πνευματικὰ Δικαιώματα

Στὸ site περιλαμβάνονται ὑλικό, trademarks καὶ ἄλλο περιεχόμενο ποὺ ἀνήκει στὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὸ Νόμο. Ὅλα τὰ περιεχόμενα τοῦ site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικῶν, εἰκόνων, φωτογραφιῶν καὶ λογισμικοῦ) εἶναι πνευματικῆς ἰδιοκτησία τοῦ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου καὶ προστατεύονται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ καὶ Διεθνὴ Νομοθεσία. Ἀπαγορεύεται ἡ ὁποιαδήποτε ἀντιγραφή, ἀναπαραγωγὴ καὶ ἀναμετάδοση τοῦ ὑλικοῦ, χωρὶς ἔγγραφη ἄδεια τοῦ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου. Ἡ ἐμφάνισή του στὸν διαδικτυακὸ τόπο δὲν θὰ πρέπει κατὰ κανένα τρόπο νὰ ἐκληφθῇ ὡς μεταβίβαση ἢ ἐκχώρηση ἄδειας ἢ δικαιώματος χρήσης τους.

 • Ὅρια Εὐθύνης

Χρησιμοποιῶντας τὸ site, συμφωνεῖτε ἀπόλυτα ὅτι ἡ χρήση γίνεται μὲ δική σας εὐθύνη. Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr κάνει κάθε δυνατὴ προσπάθεια νὰ παρέχῃ ὑπηρεσίες ποιότητας ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθῇ ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν διακοπὲς ἢ λάθη. Ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ ἢ καὶ link σὲ ἄλλο site, παρέχεται γιὰ τὴν διευκόλυνσή σας καὶ δὲν εὐθυνόμαστε γιὰ τὰ περιεχόμενα, τὰ βιβλία, τὰ προϊόντα καὶ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ παρέχονται (διαφήμιση ἢ πώληση) στὰ site αὐτά. Οἱ φωτογραφίες των εἶναι ἐνδεικτικές.

 • Ἰσχύων Νόμος

Τὸ site ἔχει δημιουργηθῆ καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο στὴν Ἀθήνα καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Νομοθεσία ὁρίζει τὴ χρήση καὶ τὴν ἑρμηνεία του. Ἂν ἐπιλέξετε νὰ ἔχετε πρόσβαση στὸ site μας ἀπὸ ἄλλη χώρα, εἶστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀκολουθῆτε τοὺς Νόμους τῆς χώρας αὐτῆς.

 • Οἱ ἄνω ὅροι ἀποτελοῦν τὴν πλήρη συμφωνία μὲ τὸ theodosispapadimitropoulos.gr ποὺ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ κάνῃ ἀλλαγὲς στὸ περιεχόμενο τοῦ site καὶ στοὺς ὅρους αὐτοὺς χωρὶς καμμία προειδοποίηση.

Δήλωση Ἐχεμύθειας

 • Ἡ δήλωση αὐτὴ ἐχεμύθειας ἀφορᾷ στὸ theodosispapadimitropoulos.gr.
  Ὅταν στέλνετε ἕνα αἴτημα online, ἡ πληροφορία ποὺ μᾶς παρέχετε χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε, ἠλεκτρονικά, στὴν ἐρώτησή σας. Οἱ αἰτήσεις σας καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία εἶναι ἀπόρρητη. Δὲν μεταβιβάζουμε τὸ περιεχόμενο αὐτῶν παρὰ μόνο στὸν ἄμεσα ἐνδιαφερόμενο ἀποδέκτη καὶ στὸ Νόμο, ἐφ’ ὅσον αὐτὸ μᾶς ζητηθῇ ἢ στὴν περίπτωση ποὺ τὸ περιεχόμενο τοῦ μηνύματος μᾶς θίγει.
  Τέτοια ἐνέργεια εἶναι ἀπαραίτητη προκειμένου νά:
 • Προστατέψουμε τὰ δικαιώματα καὶ τὴν περιουσία μας.
  Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐὰν μᾶς δώσετε ψευδὴ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ἢ προσπαθήσετε νὰ πάρετε τὴ θέση κάποιου ἄλλου, ὅταν στέλνετε πληροφορίες online, ὅλες οἱ πληροφορίες – καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ IP address – θ’ ἀποτελοῦν μέρος ὁποιασδήποτε ἔρευνας. Οἱ ἑκάστοτε συνεργάτες τοῦ theodosispapadimitropoulos.gr μπορεῖ νὰ χρειαστῇ νὰ ἐπεξεργαστῇ τὸ ἠλεκτρονικό σας μήνυμα, σὲ συνεργασία μὲ τὸ τεχνικὸ τμῆμα. Ἐπίσης, ἂν ζητήσετε ἕναν ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους ἐξυπηρέτησης τοῦ theodosispapadimitropoulos.gr θὰ σᾶς βοηθήσῃ σὲ ὁποιαδήποτε ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία, καὶ θὰ ἔχῃ πρόσβαση σ’ ὅλο τὸ εὖρος πληροφοριῶν τὸ ὁποῖο εἶναι σχετικὸ μὲ τὸ αἴτημά σας, συμπεριλαμβανομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς σας διεύθυνσης καὶ τῶν μηνυμάτων σας.
  Τὸ theodosispapadimitropoulos.gr ἔχει συνδέσεις μὲ ἄλλα sites. Δὲν εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀσφαλείας τους ἢ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο διαχειρίζονται τοὺς ἠλεκτρονικούς τους ἐπισκέπτες.

Ἀσφάλεια Συναλλαγῶν
Τὸ  theodosispapadimitropoulos.gr ἀναγνωρίζει τὴ σημασία τοῦ θέματος τῆς ἀσφαλείας τῶν Προσωπικῶν Δεδομένων, καθὼς καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καὶ ἔχουν λάβει ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα, μὲ τὶς πιὸ σύγχρονες καὶ προηγμένες μεθόδους, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ μεγίστη δυνατὴ ἀσφάλεια. Ὅλες οἱ πληροφορίες, οἱ ὁποῖες σχετίζονται μὲ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν χρηστῶν, διασφαλίζονται ὡς ἀπόρρητες. Tὸ theodosispapadimitropoulos.gr χρησιμοποιεῖ τὸ πρωτόκολλο SSL, μὲ κρυπτογράφηση 128-bit (τὴν πιὸ ἰσχυρὴ σήμερα), γιὰ ἀσφαλεῖς online ἐμπορικὲς συναλλαγές. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο κρυπτογραφοῦνται ὅλες οἱ προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τὸν ἀριθμὸ τῆς πιστωτικῆς κάρτας, τὸ ὄνομα καὶ τὴν διεύθυνσή σας, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ διαβαστοῦν ἢ νὰ ἀλλαχτοῦν κατὰ τὴν μεταφορά τους στὸ Διαδύκτιο.
Τὸ πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), εἶναι σήμερα τὸ παγκόσμιο standard γιὰ τὴν πιστοποίηση δικτυακῶν τόπων (web sites) στοὺς δικτυακοὺς χρῆστες καὶ γιὰ τὴν κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξὺ τῶν δικτυακῶν χρηστῶν καὶ τῶν δικτυακῶν ἐξυπηρετητῶν (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL ἐπικοινωνία ἀπαιτεῖ ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ ἀποστέλλονται μεταξὺ ἑνὸς πελάτη καὶ ἑνὸς ἐξυπηρετητή (server) νὰ κρυπτογραφοῦνται ἀπὸ τὸ λογισμικὸ ἀποστολῆς καὶ νὰ ἀποκρυπτογραφοῦνται ἀπὸ τὸ λογισμικὸ ἀποδοχῆς, προστατεύοντας ἔτσι προσωπικὲς πληροφορίες κατὰ τὴ μεταφορά τους. Ἐπιπλέον, ὅλες οἱ πληροφορίες ποὺ ἀποστέλλονται μὲ τὸ πρωτόκολλο SSL προστατεύονται ἀπὸ ἕναν μηχανισμὸ ποὺ αὐτόματα ἐξακριβώνει ἐὰν τὰ δεδομένα ἔχουν ἀλλαχτῆ κατά τὴ μεταφορά.

 • Διαφύλαξη Ἀπορρήτου καὶ προστασία προσωπικῶν δεδομένων
 • Χρησιμοποιοῦμε τὶς προσωπικὲς πληροφορίες ποὺ μᾶς δίνετε γιὰ νά:
  1) αὐξήσουμε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀναγνωστῶν καὶ συνδρομητῶν μας·
  2) πετύχουμε τὴν μέγιστη δυνατὴ ἐξατομίκευση τῶν ὑπηρεσιῶν μας πρὸς συγγραφεῖς, συνδρομητὲς καὶ ἀναγνῶστες.
  Πληροφορίες ποὺ ἀποθηκεύονται κ’ ἐπεξεργαζόμαστε
  Ἀποθηκεύουμε κ’ ἐπεξεργαζόμαστε τὰ ἑξῆς δεδομένα:
  α) Πληροφορίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ συμπλήρωση φόρμας στὸν Διαδικτυακό μας Τόπο (theodosispapadimitropoulos.gr). Δηλαδή: πληροφορίες ποὺ δίδετε κατὰ τὴν ἐγγραφὴ γιὰ τὴ χρήση τοῦ Διαδικτυακοῦ Τόπου, ἐγγραφὴ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες μας, ἀποστολὴ περιοδικῶν, βιβλίων ἢ πρόσθετων ὑπηρεσιῶν. Ἐπίσης περιλαμβάνονται πληροφορίες ὅταν λαμβάνετε μέρος σὲ μιὰν ἐκδήλωση γιὰ τὴν ὁποία εἴμαστε ὑπεύθυνοι ἢ ὅταν ἀναφέρετε ἕνα πρόβλημα στὸ Διαδικτυακὸ Τόπο μας.
  β) Ἂν ἐπικοινωνήσετε μαζί μας διατηροῦμε ἀρχεῖο τῆς ἀλληλογραφίας.
  γ) Οἱ πληροφορίες ἐπίσης χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἐρευνητικοὺς λόγους ὑπὲρ τῆς τῶν τριῶν ἀρχικῶν σκοπῶν μας.
  δ) Τὶς συναλλαγὲς καὶ τὶς λεπτομέρειές τους ποὺ πραγματοποιοῦνται ἀπ’ τὴν ἰστοσελίδα μας καὶ τὴν ὅλη ἐκπλήρωσης τῶν παραγγελιῶν σας.
  ε) Πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς ἐπισκέψεις σας στὴν ἰστοσελίδα μας ποὺ συμπεριλαμβάνουν τὰ δεδομένα κίνησης, τὰ δεδομένα θέσης, ἰστολόγια κι ἄλλα στοιχεῖα ἐπικοινωνίας, ἂν αὐτὸ ἀπαιτῆται γιὰ τοὺς τρεῖς ἀρχικοὺς σκοπούς μας, γιὰ τὴ χρέωσή σας καὶ οἱ πόροι ποὺ τυχὸν ἔχετε πρόσβαση.
  στ) Πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὴν ταυτότητά σας (οἱ ὁποῖες μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἀποκαλυφθοῦν σὲ ὁποιονδήποτε τρίτο ἂν κάποιο ἀπὸ τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχετε ἀνεβάσει στὸ site μας συνιστᾷ κατὰ τὸ Νόμο καὶ τὴν κρίση μας παραβίαση τῶν δικαιωμάτων του).
  Ποῦ ἀποθηκεύουμε τὰ στοιχεῖα
  Ὅλες οἱ πληροφορίες εἶναι ἀποθηκευμένες σὲ ἀσφαλεῖς ἐξυπηρετητές (servers). Ὅλες οἱ πληρωμὲς γίνονται, μὲ κρυπτογράφηση (SSL), ἀπευθείας σὲ ἀσφαλεῖς ἐξυπηρετητὲς τῆς Τράπεζας Πειραιῶς ἢ μέσῳ PAYPAL. Ὅταν σᾶς ἔχει δοθῆ (ἢ ὅταν ἔχετε ἐπιλέξει) ἕνα κωδικὸ ποὺ σᾶς δίνει τὴ δυνατότητα ν’ ἀποκτήσετε πρόσβαση σὲ ὡρισμένα μέρη τῆς ἰστοσελίδας μας, εἶστε, αὐτομάτως, προσωπικά ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐμπιστευτικότητα αὐτοῦ τοῦ κωδικοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ νὰ μὴν ὑποστῆτε τὶς νόμιμες συνέπειες τῆς εὐθύνης σας αὐτῆς παρακαλοῦμε, νὰ μὴν ἀποκαλύπτετε τὸν κωδικό σας σὲ κανέναν ἀπολύτως, ὅποια ἐμπιστοσύνη κι ἂν τοῦ ἔχετε. Ἡ φόρμα ἐπικοινωνίας, καθὼς κ’ ἡ ἐγγραφὴ στὶς ἠλεκτρονικές μας ἐνημερώσεις, γίνονται μὲ κρυπτογράφηση SSL.
  Δυστυχῶς, ἡ μετάδοση τῶν πληροφοριῶν μέσῳ τοῦ Διαδικτύου δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἀσφαλής. Ἂν καὶ θὰ προστατεύσουμε τὰ προσωπικά σας δεδομένα, δὲν μποροῦμε νὰ ἐγγυηθοῦμε τὴν ἀσφάλεια ἐκείνων ποὺ ἀποστέλλονται στὴν ἰστοσελίδα μας καὶ ἐκφεύγει τῆς δικῆς μας εὐθύνης καὶ τεχνολογικῆς δυνατότητας. Κάθε μετάδοση γίνεται πάντα μὲ δική σας εὐθύνη. Ἐμεῖς μόλις λάβουμε τὰ στοιχεῖα σας, θὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς ἐνδεδειγμένες διαδικασίες καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας ὥστε ν’ ἀποτρέψουμε τὴ μὴ ἐξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  Χρήσεις τῶν πληροφοριῶν
  Χρησιμοποιοῦμε τὰ στοιχεῖα ποὺ μᾶς δίδετε μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
  α) Γιὰ νὰ ἐξασφαλιστῇ ὅτι τὸ περιεχόμενο ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα μας παρουσιάζεται μὲ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο τόσο γιὰ σᾶς ὅσο καὶ γιὰ τὸν ὑπολογιστή σας.
  β) Γιὰ νὰ σᾶς παρέχουμε τὶς πληροφορίες, τὰ περιοδικά, τὰ βιβλία ἢ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ μᾶς ζητᾶτε ἢ ποὺ κρίνουμε ὅτι μπορεῖ νὰ σᾶς ἐνδιαφέρουν, ὅπου ἔχετε συναινέσει νὰ ἐνημερώνεστε γιὰ τέτοιους σκοπούς.
  γ) Γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὶς ὑποχρεώσεις μας ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὶς συμβάσεις ποὺ ἔχουν συναφθῆ μεταξὺ ὑμῶν καὶ ἡμῶν.
  δ) Γιὰ νὰ μπορῆτε νὰ συμμετάσχετε στὶς διαδραστικὲς λειτουργίες τῶν ὑπηρεσιῶν μας, ἂν καὶ ὅταν τὸ ἐπιλέξετε.
  ε) Γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ νέες ἐκδόσεις περιοδικῶν, βιβλίων, γιὰ τὸ περιεχόμενο αὐτῶν ἢ νὰ σᾶς στείλουμε ἐπεξηγήσεις, ἀλλαγὲς κι ἄλλες ἐνημερώσεις γιὰ τὶς ὑπηρεσίες μας.
  Θὰ χρησιμοποιήσουμε τέλος τὰ στοιχεῖα σας γιὰ νὰ σᾶς παρέχουμε πληροφορίες σχετικὰ μὲ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες ποὺ θεωροῦμε πὼς μπορεῖ νὰ σᾶς ἐνδιαφέρουν καὶ ἐνδεχομένως μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας ταχυδρομικά, μὲ e-mail ἢ τηλεφωνικά.
  Ἂν δὲν θέλετε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὰ δεδομένα σας μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, σημειῶστε τὸ σχετικὸ τετράγωνο ποὺ βρίσκεται στὴ φόρμα, στὴν ὁποία συμπληρώνετε τὰ στοιχεῖα σας (φόρμα παραγγελίας ἢ φόρμα ἐγγραφῆς).
  Τὰ δικαιώματά σας
  Ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ζητήσετε νὰ μὴν χρησιμοποιοῦνται τὰ προσωπικά σας δεδομένα γιὰ τὸν πρῶτο σκοπό μας. Ποτὲ δὲν θὰ ἀποκαλύψουμε τὶς πληροφορίες σας σὲ τρίτους. Μπορεῖτε νὰ ἀσκήσετε τὸ δικαίωμά σας γιὰ ν’ ἀποφευχθῇ τέτοιου εἴδους ἐπεξεργασία. Μπορεῖτε ἐπίσης, ἀνὰ πᾶσα στιγμή, νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας, μ’ ὅποιον τρόπο σᾶς εἶναι ἐπιθυμητός (ταχυδρομική, γραπτὴ ἐπιστολή, e mail, τηλεφώνημα, τηλεφωνικὸ μήνυμα ἢ προσωπικὴ ἐπαφή).
  Ἡ ἰστοσελίδα μας μπορεῖ, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, νὰ περιέχῃ συνδέσμους πρὸς καὶ ἀπὸ τὶς ἰστοσελίδες τῶν συνεργαζόμενων δικτύων, οἱ διαφημιστὲς καὶ οἱ συνεργάτες μας. Ἂν ἀκολουθήσετε μία σύνδεση, σὲ ὁποιαδήποτε ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἰστοσελίδες, παρακαλοῦμε νὰ σημειώσετε ὅτι ἔχουν τὶς δικές τους πολιτικὲς προστασίας προσωπικῶν δεδομένων καὶ ὅτι δὲν ἔχουμε καμμία εὐθύνη γι’ αὐτές. Παρακαλοῦμε διαβάσετε αὐτὲς τὶς πολιτικὲς πρὶν ὑποβάλλετε προσωπικά σας δεδομένα σ’ ἄλλες ἰστοσελίδες.
  Δικαίωμα ἐπέκτασης αὐτῆς τῆς πολιτικῆς
  Τὸ δικαίωμα χρήσης τῶν ὅρων (σὲ σχέση μὲ ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ μπορεῖτε νὰ δώσετε) κ’ ἐκείνων ποὺ περιέχονται μέσα στοὺς Ὅρους καὶ Προϋποθέσεις ἐκτείνονται καὶ σ’ ὅποιον κατέχει τὴν ἰδιοκτησία τῆς δραστηριότητάς μας, διότι ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς πληροφορίες αὐτὲς γιὰ τὴν ὀρθὴ ἐκτέλεση τῆς ὑπηρεσίας ποὺ παρέχουμε.
  Πρόσβαση στὶς πληροφορίες
  Ὁ Νόμος σᾶς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ ἔχετε πρόσβαση στὰ στοιχεῖα ποὺ μᾶς ἔχετε δώσει. Τὸ δικαίωμα πρόσβασης μπορεῖ νὰ ἀσκῆται νόμιμα. Κάθε αἴτηση πρόσβασης ἐνδεχομένως νὰ ὑπόκειται σὲ τέλος (€ 50,00 π.χ.) γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δαπανῶν μας γιὰ τὴν παροχὴ σὲ σᾶς τῶν λεπτομερειῶν τῶν πληροφοριῶν ποὺ ἔχουμε στὴν κατοχή μας γιὰ σᾶς.
  Ἀλλαγές στὴν Πολιτικὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων
  Τυχὸν ἀλλαγὲς ποὺ μπορεῖ νὰ γίνουν στὴν πολιτικὴ ἀπορρήτου μας στὸ μέλλον, θὰ ἀναρτηθοῦν σ’ αὐτὴ τὴ σελίδα κι ὅπου κρίνεται σκόπιμο, καὶ θὰ ἐνημερωθῆτε μὲ e-mail.