Περὶ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου

Αἱ ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου (ἐργογραφία) ἐνεκαινιάσθησαν τὸν Ἰούνιον τοῦ 2018· ἕδρα αὐτῶν τὸ χωρίον τῆς Ἀνθούσης ἐν Βορείῳ Μεσσηνίᾳ, ἐξ οὗ καὶ ἡ καταγωγὴ τοῦ ὑπευθύνου αὐτῶν. Σκοπός: ἡ ἀνάδειξις ἀξίων ἔργων λόγου ἐξ Ἑλληνικῆς καὶ Παγκοσμίου Παραδόσεως ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕως σήμερον, ἄνευ «στενώσεων» τοῦ πολυδιαστάτου Ἕλληνος λόγου, ὡς ὀργάνου μνήμης διὰ τὸ μέλλον.