Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ibsen.gr Ἡ ἱστοσελίδα περὶ τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἑρρῖκου Ἴψεν, ὡς καὶ περὶ τῆς σειρᾶς Ἴψεν μετὰ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου

Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη

βιβλιοnet Κατάλογος ἑλληνικῶν τυπωμένων βιβλίων

Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου